Violet Femme
Ice cream birthday cake courtesy of Daddy πŸ˜ŽπŸ˜‹πŸ˜»πŸŒ·πŸŒΊπŸ° #justdesserts #birthday #cake #icecreamyouscream #icecream #sweettooth #aquarius #januaryphotoaday #januarybaby #allgrownup

Ice cream birthday cake courtesy of Daddy πŸ˜ŽπŸ˜‹πŸ˜»πŸŒ·πŸŒΊπŸ° #justdesserts #birthday #cake #icecreamyouscream #icecream #sweettooth #aquarius #januaryphotoaday #januarybaby #allgrownup

  1. msannieviolet posted this